Regeringens skrivelse 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering - 201112056 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering
Utgivningsår:2012
Omfång:84 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:201112056
Serie:Propositioner nr. 2011/12:56
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse presenteras en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering under 2012-2032. I strategin ingår en satsning på ett utvecklingsarbete främst inom områdena utbildning och arbete under 2012-2015 för vilken regeringen avsatt medel (prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:62).

Den tjugoåriga strategin görs inom ramen för den minoritetspolitiska strategin (prop. 2008/09:158) och ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken (prop. 1998/99:143). Målgruppen är framför allt de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap och är utsatta för diskriminering. Hela genomförandet av strategin bör präglas av romsk delaktighet och romskt inflytande med inriktning på förstärkt genomförande och kontinuerlig uppföljning av romers tillgång till de mänskliga rättigheterna på lokal, regional och nationell nivå. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. De då tjugoåriga romernas rättigheter bör tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområden i lika hög grad som rättigheterna för tjugoåringarna i den övriga befolkningen.

Skrivelsen följer i huvudsak Delegationen för romska frågors disposition i betänkandet Romers rätt - en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55) och tar därmed också sin utgångspunkt i olika rättigheter enligt internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter, dvs. rätten till utbildning, arbete, bostad, bästa möjliga hälsa, social omsorg och trygghet, språk, kultur samt föreningsfrihet.
 
  © 2017 Jure AB