Prop. 2011/12:77 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas - vissa genomförandeåtgärder - 201112077 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:77 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas - vissa genomförandeåtgärder
   
 
Titel:Prop. 2011/12:77 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas - vissa genomförandeåtgärder
Utgivningsår:2012
Omfång:215 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112077
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:77
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 125 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) och naturgaslagen (2005:403).

Syftet med förslagen är att genomföra delar av EU:s s.k. tredje inremarknadspaket för el och naturgas. I propositionen föreslås att vissa samriskföretag på el- respektive naturgasmarknaden ska vara skyldiga att upprätta en övervakningsplan. Det föreslås att ett elnätsföretag inte ska få ingå avtal om tillträde till en ledning eller ett ledningsnät förrän de metoder som har använts för att utforma avtalsvillkoren, med undantag för avgifter för överföring av el och för anslutning, har prövats av nätmyndigheten. Vidare ska den som innehar en förgasningsanläggning (LNG-anläggning) inte få börja tillämpa sin tariff för tillträde förrän de metoder som har använts för att utforma tariffen har godkänts av tillsynsmyndigheten.

I propositionen föreslås vidare att det ska införas tydligare krav på åtskillnad av naturgaslagring i förhållande till produktion av eller handel med naturgas. På naturgasområdet föreslås också bestämmelser som ska säkerställa att kommersiellt känsliga uppgifter inom en transmissions-, lagrings- eller förgasningsverksamhet inte görs tillgängliga för delar av företaget eller koncernen som bedriver annan verksamhet. Regeringen eller tillsynsmyndigheten ska samtidigt få meddela föreskrifter om skyldighet för sådana företag att offentliggöra information som har betydelse för naturgasmarknadens funktion. Bestämmelserna om undantag för ny naturgasinfrastruktur föreslås få ett delvis annat innehåll.

Slutligen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om skyldighet för el- och naturgasleverantörer att dokumentera och bevara uppgifter om leveransavtal och derivatinstrument och på begäran lämna sådana uppgifter till en svensk myndighet eller Europeiska kommissionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.
 
  © 2017 Jure AB