Prop. 2011/12:87 Ändringar i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård - 201112087 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:87 Ändringar i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
   
 
Titel:Prop. 2011/12:87 Ändringar i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Utgivningsår:2012
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112087
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:87
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det införs ett nytt bemyndigande i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få rätt att meddela föreskrifter om att genom särskilt tillstånd ge behörighet att utöva verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård som djursjukskötare och hovslagare. Detsamma föreslås för personer med humanmedicinsk legitimation som avser att utöva verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. När det gäller veterinärer finns det i dag en sådan möjlighet, för den som inte uppfyller kraven för legitimation, att genom ett särskilt tillstånd få utöva veterinäryrket. Vidare föreslås att personer som genom ett särskilt tillstånd fått behörighet att utöva yrket som djursjukskötare ges rätt att använda den yrkestiteln.

Ändringen är i första hand motiverad av att medlemsstaterna, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer, ska kunna ge en sökande som genomgått utbildning i en annan medlemsstat för ett reglerat yrke möjlighet att välja en anpassningsperiod som kompensationsåtgärd, i de fall sådan åtgärd krävs, för att få behörighet att utöva yrket i Sverige.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2012.
 
  © 2017 Jure AB