Prop. 2012/13:32 Certifiering av vissa installatörer - 201213032 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:32 Certifiering av vissa installatörer
   
 
Titel:Prop. 2012/13:32 Certifiering av vissa installatörer
Utgivningsår:2012
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213032
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:32
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I syfte att genomföra artikel 14.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG föreslås att det införs ett system för certifiering av installatörer av vissa värmesystem som drivs med förnybara energislag.

De värmesystem som ska omfattas av certifieringssystemet är små pannor och ugnar som drivs med biomassa, solcells- och solvärmesystem, system för ytnära jordvärme samt värmepumpar.

Certifieringen föreslås vara frivillig för berörda installatörer och får bara utföras av certifieringsorgan som är ackrediterade för uppgiften. Vidare föreslås att Boverket ska ta fram föreskrifter om de krav som måste vara uppfyllda dels för att bli ackrediterad som certifieringsorgan, dels för att bli certifierad som installatör. Kraven ska baseras på kriterierna
i bilaga IV till direktiv 2009/28/EG.
Bestämmelserna om certifieringssystemet föreslås tas in i en särskild lag som träder i kraft den 31 december 2012.
 
  © 2017 Jure AB