Regeringens skrivelse 2012/13:51 Mål för friluftslivspolitiken - 201213051 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2012/13:51 Mål för friluftslivspolitiken
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:51 Mål för friluftslivspolitiken
Utgivningsår:2012
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213051
Serie:Propositioner nr. 2012/13:51
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse redovisar regeringen insatser med anledning av riksdagens tillkännagivande från december 2010 (prop. 2009/10:238, 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:37 och 2010/11:38).

I skrivelsen redovisas mätbara mål för friluftslivspolitiken och redogörs för de satsningar som har gjorts i syfte att utveckla dessa mål. Dessutom redogörs för regeringens syn på det framtida arbetet med utveckling och uppföljning av målen för friluftslivspolitiken.

Därutöver redovisar regeringen andra relevanta åtgärder och initiativ som berör friluftslivspolitikens utveckling och genomförande.
 
  © 2017 Jure AB