Regeringens skrivelse 2012/13:54 Upphovsrätt och handlingsoffentlighet - 201213054 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2012/13:54 Upphovsrätt och handlingsoffentlighet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:54 Upphovsrätt och handlingsoffentlighet
Utgivningsår:2012
Omfång:24 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213054
Serie:Propositioner nr. 2012/13:54
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning i fråga om behovet av förändrad reglering för att lösa den intressekonflikt mellan upphovsrätt och handlingsoffentlighet som kan uppstå när en handling som omfattas av upphovsrättsligt skydd lämnas in till en myndighet. Skrivelsen överlämnas med anledning av ett tillkännagivande från riksdagen (bet. 2011/12:KU21, rskr. 2011/12:270).

Vid tiden för införandet av den nuvarande regleringen, som numera finns i offentlighets- och sekretesslagen, fanns det farhågor om att regleringen inte skulle vara tillräcklig och att den skulle orsaka tillämpningsproblem. Bestämmelsen bedömdes då vara en provisorisk lösning och regeringen och riksdagen ansåg att det borde övervägas om en grundlagsändring i stället borde ske. Regeringen konstaterar i skrivelsen att de farhågor som fanns vid regleringens tillkomst inte infriats. De omständigheter som tidigare gjorde att regleringen ansågs provisorisk gör sig inte gällande längre. Regeringen bedömer att det inte heller i övrigt finns tillräckliga skäl för att ta initiativ till ändringar i regelverket.

Regeringen anser mot denna bakgrund att ärendet är slutbehandlat.
 
  © 2017 Jure AB