SOU 2013:4 Tillstånd och medling - 9789138238806 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:4 Tillstånd och medling
   
 
Titel:SOU 2013:4 Tillstånd och medling
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om vissa upphovsrätts- och bolagsrättsärenden
Utgivningsår:2013
Omfång:418 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238806
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:4
Ämnesord:Immaterialrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Regeringen avgör i dag vissa tillståndsfrågor och andra löpande förvaltningsärenden inom upphovsrätt och bolagsrätt. Eftersom frågorna inte kräver politiska ställningstaganden ska de inte prövas av regeringen. Med den utgångspunkten har den särkilde utredaren haft i uppdrag att se över reglerna. I uppdraget har bland annat ingått att ta ställning till om tillståndskraven på upphovsrättsområdet helt eller delvis kan avskaffas.

Utredningen föreslår flera förändringar på området:

Kravet på tillstånd från regeringen för att få använda upphovsrättsligt skyddade verk till förmån för personer med funktionsnedsättning tas bort och ersätts med en anmälningsskyldighet till Patent- och registreringsverket. Upphovsmännens möjligheter till information och kontroll förbättras samtidigt genom att regler om underrättelse med mera sanktioneras.

För vissa arkiv och bibliotek, främst sådana som inte drivs av det allmänna, krävs i dag tillstånd från regeringen för att de ska få kopiera upphovsrättsligt skyddat material för bland annat bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål. Utredningen föreslår att sådana institutioner bara ska ha rätt att kopiera för bevarandeändamål och att tillståndskravet avskaffas.

Uppgiften att besluta om medling och utse förlikningsman i vissa upphovsrättstvister ska flyttas från regeringen till Stockholms tingsrätt. För att medlingen inte ska dra ut på tiden ska tingsrätten bestämma en tidsfrist inom vilken medlingen ska vara slutförd. Lagstiftningen förtydligas på vissa punkter och arbetas om så att den får ett modernare språk och en tydligare struktur.

På associationsrättens område prövar regeringen överklagade ärenden om dispens från olika krav i lagstiftningen. Flera av dem gäller att funktionärer i företag ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Utredningen föreslår att förutsättningarna för dispens förtydligas och att överprövningen flyttas från regeringen till allmän förvaltningsdomstol.

Särskild utredare: Lennart Svensäter


 
  © 2017 Jure AB