Prop. 2012/13:122 Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter - 201213122 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:122 Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
   
 
Titel:Prop. 2012/13:122 Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
Utgivningsår:2013
Omfång:82 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213122
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:122
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslås en ny lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter. Lagen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi.

I propositionen föreslås att straffansvar införs för överträdelser av förordningens förbud mot insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan vid handel med grossistenergiprodukter samt mot åsidosättande av rapporteringsskyldighet. Dessutom föreslås ett meddelandeförbud för den som rapporterat om misstänkta överträdelser av förbuden till den nationella tillsynsmyndigheten, Energimarknadsinspektionen. Överträdelser av meddelandeförbudet föreslås vara förenade med straffansvar.

Lagförslaget innehåller vidare bestämmelser om den nationella tillsynsmyndighetens uppgifter och befogenheter samt regler om avgifter för att bekosta tillsynsmyndighetens uppgifter enligt lagen. Därutöver finns ett förslag till följdändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 29 juni 2013.
 
  © 2017 Jure AB