Prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald - 201213096 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald
   
 
Titel:Prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald
Utgivningsår:2013
Omfång:142 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213096
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:96
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Tidsgräns i kulturmiljölag om urgamla värden!

Förslag om att kulturminneslagen (1988:950) ska ändra namn till kulturmiljölagen.
I lagen införs ett förtydligande som innebär att begreppet fornlämning ska reserveras för lämningar som är av äldre datum än år 1850. Detta ska även gälla fartyg som förlist. Länsstyrelsen ska dock kunna göra undantag för lämningar av senare datum om dessa bedöms ha särskilt kulturhistoriskt värde.
Några förslag i övrigt:

- Språket meankieli ska omnämnas i lagens hänsynsregel om god ortnamnssed

- Regelverket om metallsökare förtydligas
Byggnadsminnesförklaring ska grundas på bedömningen synnerligen högt kulturhistorisk värde (det s.k. märklighetsrekvisitet slopas)

- Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet övergår till Statens historiska museer
 
  © 2017 Jure AB