Prop. 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden - 201213120 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden
   
 
Titel:Prop. 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden
Utgivningsår:2013
Omfång:242 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213120
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:120
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att folkbokföringen ska ske i kommunerna och inte i Svenska kyrkans församlingar.
Församlingarna är inte längre en lämplig indelning för folkbokföringen eftersom staten sedan stat-kyrkareformen inte har något inflytande över församlingsindelningen samtidigt som Svenska kyrkan har genomfört mycket omfattande sammanslagningar av församlingarna.

Av såväl kulturella och historiska skäl som för statistik- och forskningsändamål är det ändå viktigt att bevara församlingsindelningen från den tid indelningen var stabil. Därför föreslås att en nyindelning, "distrikt", införs. Distrikten ska motsvara församlingsindelningen den 31 december 1999. Folkbokföring ska inte ske på distrikt, men distriktstillhörighet kommer att registreras på individnivå i folkbokföringsdatabasen.

Vidare föreslås bland annat att för begravningsavgifterna ska en enhetlig avgiftssats gälla för den begravningsverksamhet som bedrivs av huvudmännen inom Svenska kyrkan.

Förslagen att utmönstra församling ur folkbokföringen och att införa en enhetlig begravningsavgift föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Övriga ändringar föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2014.
 
  © 2017 Jure AB