Regeringens skrivelse 2012/13:142 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt - 201213142 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2012/13:142 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:142 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt
Utgivningsår:2013
Omfång:101 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213142
Serie:Propositioner nr. 2012/13:142
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har granskat om regeringen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och Tillväxtverket har använt de möjligheter som finns att förenkla strukturfondsprojektens administration. Granskningen visar enligt Riksrevisionen att regeringen och myndigheterna inte har åstadkommit tillräckligt inom det nationella handlingsutrymmet för att underlätta denna administration.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att undersöka möjligheterna att förenkla administrationen av medfinansieringen i socialfondsprojekten och att styra och följa upp myndigheternas arbete med EU:s förenklingsåtgärder. Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket rekommenderas att genomföra och tillämpa de förenklingsåtgärder som är relevanta för strukturfondsprogrammen.

Regeringen bedömer att Riksrevisionens granskning är ett viktigt underlag i förberedelserna för strukturfonderna under programperioden 2014-2020. Förberedelsearbetet ligger enligt regeringens mening redan i linje med Riksrevisionens rekommendationer. Regeringen kommer att hantera frågan om medfinansiering i samband med utarbetande av förslag till ett nationellt socialfondsprogram för nästa programperiod.

Regeringen uppdrog den 31 januari 2013 åt Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket att bland annat redovisa åtgärder för förenkling av projektens administration för perioden 2014-2020. Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket initierade 2012 även själva ett utvecklingsarbete för förenkling. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB