Ds 2013:35 - 9789138239575 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:35
– Vägval för premiepensionen
   
 
Titel:Ds 2013:35 – Vägval för premiepensionen
Utgivningsår:2013
Omfång:131 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239575
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:35
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Det är i år 18 år sedan de första pengarna avsattes till premiepensionssystemet, Sveriges första allmänna fonderade pensionssystem. Eftersom avsättningar sker fullt ut med 2,5 procent först för dem som är födda 1954 eller senare har premiepensionen ännu en mycket liten betydelse för dagens pensionärer. Av den allmänna inkomstgrundade pensionen som nu betalas ut är det endast 1 procent som är premiepension och erfarenheterna av faktiskt utfall är alltså begränsade. Premiepensionens betydelse för hela pensionen blir dock under de närmaste åren snabbt allt större. Mot bakgrund av detta har Pensionsgruppen inom ramen för en nu pågående pensionsöversyn diskuterat systemets funktion och hur det påverkar beteenden och utfall. Gruppen har utifrån det initierat en analys av premiepensionssystemet och dess effekter. Blev det som det var tänkt? Finns det skäl att tänka om?

Syftet med studien är i första hand att belysa och analysera systemets funktion och i andra hand att peka ut möjliga sätt att hantera de problem som identifierats. Avsikten är att resultatet nu ska diskuteras i och utanför Pensionsgruppen - vilket slags premiepensionssystem ska vi egentligen ha? När den frågan besvarats kommer detaljerade förslag tas fram och remitteras. Några färdiga förslag presenteras därför inte nu utan här presenteras i stället möjliga vägval.

Promemorian är skriven av ekonomie doktor Stefan Engström. Till sin hjälp har författaren haft en arbetsgrupp inom Finansdepartementet och Socialdepartementet.
 
  © 2017 Jure AB