Ds 2013:31 Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering - 9789138239513 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:31 Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering
   
 
Titel:Ds 2013:31 Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering
Utgivningsår:2013
Omfång:166 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239513
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:31
Ämnesord:Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 304 SEK exkl. moms

 

Inom Justitiedepartementet har det utarbetats en promemoria om allmänhetens insyn i hur partierna finansierar sin politiska verksamhet och hur valkandidaterna finansierar sina personvalskampanjer. Promemorian, Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering (Ds 2013:31), har skickats ut på remiss.

Promemorian innehåller förslag om en ny lag om insyn i finansiering av partier som ska gälla för partier som deltar i val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet. Syftet med lagen är att trygga allmänhetens insyn i hur partierna finansierar sin politiska verksamhet och hur valkandidaterna finansierar sina personvalskampanjer.

Ett parti ska enligt förslaget årligen till Kammarkollegiet ge in en intäktsredovisning med uppgifter om de intäkter som partiet erhållit på central, regional och lokal nivå. Partiets intäktsredovisning ska även innehålla uppgifter om intäkter som avser en valkandidats personvalskampanj.

Om ett parti tar emot bidrag till ett värde om minst ett halvt prisbasbelopp (för närvarande 22 250 kr) ska partiet redovisa bidragsgivarens identitet, vad bidraget består av och dess storlek.

Ett parti behöver inte lämna någon intäktsredovisning om intäkterna under redovisningsperioden, med undantag av offentligt partistöd, understiger ett halvt prisbasbelopp. Partiet ska i stället göra en anmälan om detta till Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet ska offentliggöra intäktsredovisningarna och anmälningarna om att ett partis intäkter understiger tröskelvärdet på sin webbplats på internet.

Den föreslagna lagen innehåller även bestämmelser om tillsyn och sanktioner i form av förseningsavgift och särskild avgift samt om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2014.
 
  © 2017 Jure AB