Ds 2013:33 Vägval i en globaliserad värld - 9789138239544 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:33 Vägval i en globaliserad värld
   
 
Titel:Ds 2013:33 Vägval i en globaliserad värld
Utgivningsår:2013
Omfång:246 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239544
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:33
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Utvecklingen inom teknik, vetenskap, ekonomi och
säkerhetspolitik går allt snabbare. Skeenden kan utvecklas
mycket hastigt. Kontakterna mellan människor genom de
digitala medierna gör att tankar och idéer kan utbytas på ett sätt
som tidigare inte var möjligt. En lokal händelse kan snabbt få
vittgående och oförutsedda konsekvenser i en helt annan del av
världen.
Globaliseringen fortsätter att skapa nya möjligheter. Kärnan i
globaliseringen är handelsflöden. Med globalisering menas i vid
mening ökad handel, gränsöverskridande investeringar och
kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi mellan
länder. Globaliseringen har möjliggjorts av minskade
kommunikations- och transaktionskostnader till följd av
teknologiska framsteg och politiska beslut. Under de senaste
årtiondena har vi sett en dramatisk ökning av globala
transaktioner och allt fler länder deltar i den globala ekonomin.
Det ökade handelsutbytet och de nya möjligheter som den
digitala informationsrevolutionen har skapat har på många sätt i
grunden förändrat världen. Mätt som andel av den totala
produktionen har världshandeln tredubblats sedan 1970. Varor
och tjänster för omkring 150 000 miljarder svenska kronor
exporterades totalt sett i världen år 2012. Företagen har blivit
mer internationella. Även själva produkterna är idag ofta globala
och innehåller ofta komponenter tillverkade i en mängd olika
länder. Denna utveckling i sig har bidragit till att öka
handelsflödena globalt. Världsekonomin kommer att vara alltmer
beroende av utvecklingen i öst och syd. Utvecklingsländerna står
Vägval i en globaliserad värld Ds 2013:33
16
redan för mer än 50 procent av den globala ekonomiska
tillväxten och 40 procent av de globala investeringarna. Kina
bedöms bidra med ungefär en tredjedel av den globala tillväxten
2025, långt mer än någon annan ekonomi.
Den globala utvecklingen präglas av en pågående ekonomisk
tyngdpunktsförskjutning i riktning mot östra och södra Asien.
De senaste årens finansiella och ekonomiska kris, som främst
drabbat USA och Europa, har tydliggjort en trend som pågått
under en lång tid. Kina och Indien har fått ökade möjligheter till
inflytande och påverkan både internationellt och regionalt. Som
en följd av denna utveckling ombalanserar USA
säkerhetspolitiskt mot Asien och Stilla havet.
Långsiktigt står världen inför svåra utmaningar för att hantera
förändringarna i globaliseringens spår. Europa och delar av Asien
behöver bl.a. finna en strategi för att vidmakthålla ekonomisk
tillväxt trots en alltmer åldrande befolkning. För länder som
Kina och Indien är utmaningen att ta steget från en
investeringsdriven tillväxt med låga tillverkningskostnader till en
konsumtionsdriven tillväxt med högre välstånd och
tillverkningskostnader. Klimatförändringarna påverkar i delar av
världen de grundläggande livsvillkoren och ekonomiska
förutsättningarna. Detta kommer att ha en avgörande betydelse
för utvecklingen globalt.
Miljontals människor har lyfts ur fattigdom i Asien och
Afrika. Trenden är att antalet och andelen fattiga i världen
minskar. Med ett ökat välstånd, åtminstone för delar av
befolkningen, kommer de individuella värderingarna att
förändras.
Kina, men även Ryssland, ifrågasätter till del de värderingar
som bl.a. medlemsländerna inom Europeiska unionen (EU)
omfattar och funnit enighet kring, t.ex. demokrati och mänskliga
rättigheter.
Religiösa, etniska och nationalistiska åsikter kan komma att
stärkas i vissa delar av världen liksom sociala motsättningar
grundade i en ojämlik fördelning av resurserna. Med ökat
välstånd och ökad befolkning kommer också behovet av resurser
Ds 2013:33 Vägval i en globaliserad värld
17
också att öka. Det bedöms att behovet av livsmedel kommer att
öka med 30 procent och energi med 50 procent de kommande
15–20 åren. Migration från utsatta områden kan bli en stor
utmaning. Närmare hälften av världens befolkning kommer att
leva i områden med vattenbrist och 60 procent kommer att bo i
städer. Den pågående urbaniseringen är den snabbaste i
mänsklighetens historia. Antalet megastäder, dvs. städer med fler
än 10 miljoner invånare, ökar stadigt. År 2011 fanns det 20
megastäder i världen varav Bombay, Tokyo, Seoul, New York,
Mexico City och Karachi hade mer än 20 miljoner invånare. År
2025 bedöms det finnas 10 megastäder bara i Asien varav
Bombay har 33 miljoner invånare, Shanghai 27 miljoner, Karachi
26,5 miljoner, Dhaka 26 miljoner och Jakarta 24,9 miljoner.
Lagos i Nigeria, som hade 300 000 invånare 1950, bedöms växa
till 25 miljoner redan 2015. Urbaniseringen skapar stora problem
för bl.a. vatten- och livsmedelsförsörjningen.
Hygienproblematiken och smittspridningsrisker ökar. Den får
också stora miljömässiga konsekvenser.
Samtidigt som Europa upplever den säkraste och fredligaste
situationen på vår kontinent någonsin så finns det andra delar av
världen vilka lider, och kommer att fortsätta lida, av krig och
konflikter. Problem till följd av snabba politiska och sociala
förändringar kommer att ställa höga krav på beslutsfattande och
krishantering framöver. Länder som går från autokrati till
demokrati har historiskt visat sig vara instabila. Begränsade
resurser, vatten, mat och odlingsbar mark, kommer att öka
risken för inomstatliga konflikter. Många av utmaningarna är
gränslösa till sin natur. Mellanöstern och Sydasien står inför flera
interna och externa problem. Ett alltmer multipolärt Asien, utan
en etablerad regional säkerhetsstruktur som kan hantera
uppkommande spänningar, är en risk. Afrika söder om Sahara
och delar av Asien kommer att ha problem med svaga stater.
Nya teknologiska innovationer kommer i mycket att prägla
framtiden. Dit hör bl.a. utvecklingen av nya energikällor, matoch
vattenrelaterade uppfinningar, nanoteknik,
stordatateknologi och möjligheter att begränsa det mänskliga
Vägval i en globaliserad värld Ds 2013:33
18
åldrandet. Nya teknologiska genombrott är troligtvis en
förutsättning för att hantera de utmaningar som bl.a. den snabba
urbaniseringen leder till. Redan nu kan vi se hur ickekonventionella
metoder för att utvinna olja och gas förändrar
energimarknaden. I takt med en större nordamerikansk
självförsörjning av olja och gas kombinerat metod en ökad
efterfrågan i Asien kommer de säkerhetspolitiska
förutsättningarna att förändras, särskilt i Mellanöstern.
Mängden tillgänglig data växer lavinartat, i form av t.ex.
bloggar, mikrobloggar, forum och sociala nätverkstjänster. När
olika former av elektronisk apparatur och t.ex. elektroniska
styrsystem kopplas upp mot internet kommer mängden data att
växa ytterligare. Teknikutvecklingen möjliggör samtidigt en
meningsfull analys av all denna information. Sammantaget
benämns detta stordatateknologi. Denna teknikutveckling
skapar förutsättningar för framväxten av en
informationsekonomi med potential att bidra till tillväxt och
välstånd. Samtidigt kan informationssamhällets utveckling få
säkerhetspolitiska konsekvenser.
Den ekonomiska utvecklingen i delar av världen har lett till
att den amerikanska säkerhetspolitiska hegemonin kan utmanas
regionalt. Kinas framväxt ekonomiskt och militärt är det
tydligaste exemplet på detta. Dock kommer USA även
långsiktigt att vara den dominerande makten på den
internationella arenan, men den unipolära ordningen som präglat
de senaste årtiondena är över.
Framtiden blir allt svårare att förutsäga. Trots det måste det
göras bedömningar, och dras konsekvenser av dessa
bedömningar, för att kunna inrikta den svenska försvars- och
säkerhetspolitiken.
Försvarsberedningen är ödmjuk inför att bedöma
utvecklingen i framtiden och väl medveten om att det kommer
att uppstå oförutsedda händelseförlopp. Utmaningarna är till sin
natur gränsöverskridande och ofta globala. Snabbheten i
utvecklingen och i skeenden är tydlig. Detta stärker behovet av
att bygga säkerhet tillsammans med andra. Försvarsberedningen
Ds 2013:33 Vägval i en globaliserad värld
19
omvärldsanalys ska ses i ett sammanhang. Vi förbereder Sverige
för morgondagens utmaningar. För att kunna hantera
utvecklingen i en föränderlig värld måste den svenska försvarsoch
säkerhetspolitiken medge ett flexibelt agerande.
 
  © 2017 Jure AB