Ds 2013:40 En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området - 9789138239728 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:40 En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området
   
 
Titel:Ds 2013:40 En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området
Utgivningsår:2013
Omfång:56 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239728
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:40
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås att de delar av Hjälpmedelsinstitutets (HI) nuvarande uppgifter som kan anses vara ett statligt åtagande inordnas i Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) i samband med att HI upplöses.

Handisam bör i detta sammanhang byta namn till Myndigheten för delaktighet, för att markera det mer samlade uppdraget, det tvärsektoriella perspektivet och uppgiften att stimulera och utveckla kunskapsbildningen vad gäller tillgänglighet, funktionsnedsättning och miljö. På detta sätt läggs grunden för en strategisk kompetensförsörjning, som ger bättre förutsättningar för ett mer effektivt och kunskapsbaserat arbete utifrån ett uttalat medborgarperspektiv.

Denna förändring bör träda ikraft den 1 maj 2014. Förslaget har sin grund i en översyn av vissa organisationsfrågor inom det funktionshinderspolitiska området.
Det är en markering av den förskjutning inom funktionshinderspolitiken som riksdagen pekade ut när den 2000 antog propositionen Nationell handlingsplan för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79) dvs. från ett vård- och omsorgsperspektiv till ett medborgarperspektiv och den grund för en strategi framåt som regeringen lade fast i sin skrivelse 2009/10:166 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och grunden för en strategi framåt. Att funktionshinderspolitiken är
tvärsektoriell betonas. Vidare betonas att det arbete som HI bedriver och som gäller tillgänglighet för äldre personer kommer att vara en viktig del i Handisams utökade uppdrag. Förslaget kan också betraktas som ett ytterligare steg i regeringens arbete mot bakgrund av Statens vård- och omsorgsutrednings slutbetänkande Gör det enklare! (SOU 2012:33).

Det främsta skälet till förändringen är att effektivisera arbetet för ett tillgängligare samhälle. Tillgänglighet har i detta sammanhang en vid innebörd.
Ett tillgängligt samhälle ställer krav på att miljöer och verksamheter
är utformade så att de kan utnyttjas av alla, oberoende av funktionsnedsättning.

Den föreslagna förändringen innebär således att ansvar och uppgifter sammanfaller med ansvar och uppgifter som Handisam och HI har i nuvarande organisationsstruktur med undantag för de delar som inte bedöms vara ett statligt åtagande.
Bedömningarna förutsätter att medlemmarna i den ideella föreningen HI, dvs. staten och Sveriges Kommuner och Landsting, enhälligt beslutar att föreningen ska upplösas.
 
  © 2017 Jure AB