Ds 2013:47 Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer - 9789138239865 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:47 Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer
   
 
Titel:Ds 2013:47 Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer
Anmärkning:Utredare: Håkan Friman
Utgivningsår:2013
Omfång:158 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239865
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:47
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I utredingen tas fasta på behovet av samverkan mellan olika myndigheter och det föreslås därför att Skatteverket i utredningen av ärenden om sekretessmarkering ska ha rätt att begära biträde av såväl polis som socialnämnd. Motsvarande regler beträffande kvarskrivning föreslås utvidgade till att också omfatta biträde av socialnämnd.

Vidare föreslås att Skatteverket ska underrätta socialnämnd om sekretessmarkering eller kvarskrivning som gäller ett barn.

Här föreslås också, såvitt avser fråga om sekretess, att undantaget för fastighets- och tomträttsbeteckningar i 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska tas bort. Dessutom föreslås att förstärkt sekretess ska gälla i ärenden om kvarskrivning för uppgifter om enskilds personliga förhållanden.

Utredaren pekar slutligen på möjliga sätt att ytterligare stärka skyddet och öka rättssäkerheten för utsatta personer och förespråkar en övergripande översyn för att kunna åstadkomma detta.
 
  © 2017 Jure AB