Ds 2013:45 Finansiell stabilitetspolitik - 9789138239834 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:45 Finansiell stabilitetspolitik
– ett nytt politikområde under utveckling
   
 
Titel:Ds 2013:45 Finansiell stabilitetspolitik – ett nytt politikområde under utveckling
Utgivningsår:2013
Omfång:157 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239834
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:45
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I kölvattnet av den senaste krisen har det uppstått en internationell debatt om vad som kan göras för att motverka uppkomsten av finansiella kriser. Regeringen tillsatte den 3 februari 2011

Finanskriskommittén (FKK) som fick till uppgift
att göra en översyn av det svenska regelverket för hantering av finansiella kriser. FKK lämnade i januari 2013 ett delbetänkande (SOU 2013:6). I början av 2012 startades ett internt projekt inom Finansdepartementet som fick till uppgift att analysera samspelet mellan den finansiella sektorn och den reala ekonomin. Projektets arbete har sammanfattats i en rapport från
Finansdepartementets ekonomiska avdelning 2012:1 med titeln ”Hur påverkar det finansiella systemet den reala ekonomin?”.

Som ett led i arbetet med att skapa ett ramverk för finansiell stabilitetspolitik startades ett ytterligare projekt inom Finansdepartementet med syfte att se över möjliga mål och instrument för detta nya politikområde samt politikens effekter
på ekonomin. Denna rapport är en del av detta arbete.

Rapporten ”Finansiell stabilitetspolitik – ett nytt
politikområde under utveckling” har utarbetats på
Finansmarknadsavdelningen och Ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet.
 
  © 2017 Jure AB