Prop. 2012/13:188 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen - 201213188 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:188 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen
   
 
Titel:Prop. 2012/13:188 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen
Utgivningsår:2013
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213188
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:188
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att fler anhöriga till flyktingar och andra skydds-behövande än i dag ska omfattas av lagen (2010:197) om etablerings-insatser för vissa nyanlända invandrare. Ändringen innebär en för-längning av den tidsgräns inom vilken en anhörig ska ha ansökt om uppehållstillstånd för att omfattas av etableringslagen. Den anhörige ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att anknytnings-personen först togs emot i en kommun.

Vidare föreslås att en nyanländ inte ska omfattas av etableringslagen om han eller hon ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som var svensk medborgare vid tidpunkten för den nyanländes ansökan om uppehålls-tillstånd.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
 
  © 2017 Jure AB