Prop. 2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet - 201213192 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet
   
 
Titel:Prop. 2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet
Utgivningsår:2013
Omfång:68 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213192
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:192
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny sekretessbestämmelse till skydd för allmänna intressen i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Syftet med sekretessbestämmelsen är att säkerställa att svenska myndigheter kan uppfylla internationella förpliktelser om sekretess och tystnadsplikt, i den utsträckning detta krävs för att Sverige ska kunna delta i det internationella samarbetet om exempelvis frihandel.

Det föreslås att sekretess ska gälla för en uppgift som en myndighet har fått från ett utländskt organ på grund av en bindande EU-rättsakt eller ett av EU ingånget eller av riksdagen godkänt avtal med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i det internationella samarbete som avses i rättsakten eller avtalet försämras om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess föreslås gälla för en uppgift som en myndighet har inhämtat i syfte att överlämna den till ett utländskt organ i enlighet med en sådan rättsakt eller ett sådant avtal. Förslaget innebär att svenska myndigheter ska göra en självständig bedömning av vilka konsekvenser ett röjande av en uppgift kan antas få för det fortsatta samarbetet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
 
  © 2017 Jure AB