Ds 2013:58 Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer - 9789138240137 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:58 Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer
   
 
Titel:Ds 2013:58 Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer
Utgivningsår:2013
Omfång:91 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240137
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:58
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Denna promemoria innehåller förslag för att i svensk rätt genomföra de skyldigheter som följer av kommissionens genomförandedirektiv 2012/25/EU av den 9 oktober 2012 om informationsförfarandena för utbyte mellan medlemsstater av mänskliga organ avsedda för transplantation (EUT L 275, 10.10.2012, s. 27, Celex 32012L0025).

Direktivets krav att lämna uppgifter till andra medlemsstaters behöriga myndigheter eller delegerade inrättningar bör när det gäller rapporteringar av allvarliga händelser och allvarliga biverkningar och vidarebefordran av uppgifter om organ- och donatorkarakterisering och spårbarhet genomföras i svensk rätt genom tillägg i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ och förordningen (2012:346) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 10 april 2014.
 
  © 2017 Jure AB