Ds 2013:62 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd - 9789138240243 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:62 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd
   
 
Titel:Ds 2013:62 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd
Utgivningsår:2013
Omfång:93 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240243
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:62
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I promemorian presenteras förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat.

I promemorian görs bedömningen att merparten av direktivets bestämmelser motsvaras av den ordning som i dag gäller vid ansökan om och beviljande av uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Vissa bestämmelser som gäller till exempel handläggningstider för prövning av ansökan, bevis om rätten att få arbeta och information om de rättigheter som följer av ett kombinerat tillstånd föreslås dock författningsregleras.

För att uppfylla direktivets krav på likabehandling med svenska medborgare i fråga om social trygghet föreslås en ändring i socialförsäkringsbalken. Nuvarande krav på viss bosättningstid i Sverige för personer som inte är svenska medborgare vid beräkning av försäkringstid för rätt till sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning för dem vars försäkringsfall inträffat före det år de fyllde 18 år föreslås tas bort.

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2014.
 
  © 2017 Jure AB