Ds 2013:72 Genomförandet av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet - 9789138240458 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:72 Genomförandet av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet
   
 
Titel:Ds 2013:72 Genomförandet av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet
Utgivningsår:2013
Omfång:110 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240458
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:72
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt , EU-rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Denna promemoria behandlar genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning, EUT L 337, 20.12.2011, s. 9 (Celex 32011L0095))

Föreslår också att det ska anges i lag vilka aktörer som kan erbjuda skydd mot förföljelse och annan sådan behandling som utgör grund för skyddsbehov, samt att sådant skydd måste vara effektivt. Vidare föreslås att det ska förtydligas att skyddsbehövande i vissa fall inte ska upphöra att vara skyddsbehövande, även om förutsättningarna för ett upphörande är uppfyllda.

Det föreslås också att föräldrar till ogifta barn som är skyddsbehövande eller någon annan vuxen som har trätt i förälders ställe ska ha rätt till uppehållstillstånd, under förutsättning att de ankommit till Sverige samtidigt som barnet. Vidare föreslås att när tidsbegränsade uppehållstillstånd förnyas för skyddsbehövande eller deras familjemedlemmar ska giltighetstiden vara minst två år, samt att alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande som huvudregel ska ha rätt att få ett främlingspass om de inte kan få ett nationellt pass.
 
  © 2017 Jure AB