Prop. 2013/14:38 Dammsäkerhet - 201314038 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:38 Dammsäkerhet
   
 
Titel:Prop. 2013/14:38 Dammsäkerhet
Utgivningsår:2014
Omfång:89 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314038
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:38
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att en samlad reglering av frågor om dammsäkerhet införs i miljöbalken. Regelverket syftar till att förebygga dammbrott, bland annat genom att stödja utvecklingen av dammsäkerhetsarbetet hos dammägarna samt stärka tillsynen av dammsäkerheten. Förslagen innebär i huvudsak följande.

De dammar som finns i Sverige ska klassificeras utifrån en bedömning av ett eventuellt dammhaveris sammanlagda samhälleliga konsekvenser. Beroende på konsekvenserna av ett dammhaveri ska en damm klassificeras i dammsäkerhetsklass A, B, eller C.

I klass A klassificeras dammar där ett dammhaveri kan leda till så allvarliga konsekvenser att det leder till en nationell kris.

I klass B klassificeras dammar där ett dammhaveri kan leda till stora lokala och regionala konsekvenser.

I klass C klassificeras dammar där ett dammhaveri kan leda till lokala konsekvenser.

Om ett dammhaveri endast kan leda till samhälleliga konsekvenser som har liten betydelse och där risken för förlust av människoliv är försumbar ska dammen inte klassificeras. Dammen omfattas därmed inte heller av den föreslagna regleringen.

En damminnehavare ska upprätta en konsekvensutredning där en bedömning görs av de konsekvenser som ett dammhaveri kan medföra. Utredningen ska ges in till länsstyrelsen som på grundval av utredningen fattar beslut om dammsäkerhetsklass.

En damminnehavare ska utföra egenkontroll på grundval av ett säkerhetsledningssystem som fastställs av damminnehavaren.

En damminnehavare ska vart tionde år låta genomföra en helhetsbedömning av dammens säkerhet.

Bestämmelser om damminnehavares rapportering införs. Tillsyn ska utövas av länsstyrelsen.

Affärsverket svenska kraftnät ska svara för tillsynsvägledning. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB