Prop. 2013/14:58 En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning - 201314058 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:58 En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning
   
 
Titel:Prop. 2013/14:58 En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning
Utgivningsår:2013
Omfång:54 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314058
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:58
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen lägger regeringen fram förslag som syftar till att förenkla och effektivisera handläggningen av lantmäteriförrättningar. Förslagen syftar vidare till att underlätta samordningen mellan lantmäteriförrättningar och andra myndigheters tillståndshantering.

Det föreslås att det nuvarande systemet med dubbla prövningar av tillståndsfrågor ersätts med ett system där lantmäterimyndigheten får en möjlighet att förelägga en sakägare att ansöka om de tillstånd som är nödvändiga för att genomföra lantmäteriförrättningen. Denna nya möjlighet ska gälla vid förrättningar enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen. Genom den nya och enklare ordningen sänks förrättningskostnaderna för den enskilde samtidigt som förutsägbarheten höjs. Vidare effektiviseras handläggningen hos tillståndsmyndigheterna, framför allt kommuner och länsstyrelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2014.
 
  © 2017 Jure AB