Prop. 2013/14:64 Utlämnande av körkort - 201314064 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:64 Utlämnande av körkort
   
 
Titel:Prop. 2013/14:64 Utlämnande av körkort
Utgivningsår:2014
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314064
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:64
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas förslag till ändringar i den bestämmelse i körkortslagen (1998:488) som ger regeringen lov att låta postbefordringsföretag lämna ut körkort.

Den ändring som föreslås innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna uppgiften att lämna ut körkort åt företag som har tillstånd att bedriva postverksamhet (tillståndshavare), åt dotterföretag till sådana tillståndshavare och åt företag som på uppdrag
av en tillståndshavare eller dennes dotterföretag lämnar ut postförsändelser till mottagare (postombud). Ändringen innebär vidare att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådant överlämnande och om utlämnande av körkort.

Förslaget syftar till att möjliggöra en planerad omorganisering av den utlämningsverksamhet som sker i Posten Meddelande AB:s regi. Omorganiseringen föranleds av att utlämnande av körkort i framtiden inte längre kommer att kunna hanteras av Posten Meddelande AB:s företagscenter. Avsikten är att denna verksamhet i stället ska handhas av bolagets postombud.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.
 
  © 2017 Jure AB