Ds 2014:5 Särskilt ömmande omständigheter - 9789138240687 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2014:5 Särskilt ömmande omständigheter
   
 
Titel:Ds 2014:5 Särskilt ömmande omständigheter
Utgivningsår:2014
Omfång:46 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240687
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:5
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I promemorian presenteras förslag till ändringar i utlänningslagen (2005:716), nedan förkortad UtlL, som syftar till att ytterligare lyfta fram barnrättsperspektivet och framhålla principen om barnets bästa.

I promemorian föreslås att bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter i 5 kap. 6 § UtlL ändras vad gäller barn så att uppehållstillstånd får beviljas om omständigheterna är särskilt ömmande. Det föreslås också en ändring i 12 kap. 18 § UtlL.

Enligt förslaget får barn beviljas permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd efter lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning när det kommer fram nya omständigheter som innebär att det finns medicinska hinder eller annan särskild anledning att beslutet inte bör verkställas, även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna personer.

Förslagen innebär att det inte kommer att ställas lika höga krav som enligt gällande ordning för att barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd enligt de aktuella bestämmelserna.

Förändringarna syftar till att underlätta bedömningarna och möjliggöra att fler barn ska kunna omfattas av bestämmelserna och beviljas uppehållstillstånd.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB