Prop. 2013/14:72 Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation - 201314072 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:72 Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation
   
 
Titel:Prop. 2013/14:72 Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation
Utgivningsår:2014
Omfång:51 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314072
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:72
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Prisregleringssystemet i lagen om elektronisk kommunikation förbättras, i syfte att skapa ökad förutsägbarhet.

För att skapa ökad tydlighet och minska osäkerheten när det gäller prisnivåer ska tillsynsmyndigheten i vissa fall kunna besluta att operatörer ska tillämpa ett visst högsta eller lägsta pris för samtrafik och andra former av tillträde.

För att förenkla processen för fastställande av priser upphävs bestämmelsen om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om beräkning av kostnadsorienterade priser. I stället ska det framgå av varje skyldighetsbeslut som meddelas hur beräkningen ska ske.

I propositionen lämnas dessutom förslag som gör det möjligt för tillsynsmyndigheten att utöva tillsyn över genomförandeåtgärder som Europeiska kommissionen antar i form av förordningar och att pröva tvister som har samband med skyldigheter i sådana förordningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB