Prop. 2013/14:80 Gymnasial lärlingsanställning - 201314080 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:80 Gymnasial lärlingsanställning
   
 
Titel:Prop. 2013/14:80 Gymnasial lärlingsanställning
Utgivningsår:2014
Omfång:84 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314080
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:80
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag om gymnasial lärlingsanställning. Förslaget innebär att en elev som genomgår gymnasial lärlingsutbildning inom ett av gymnasieskolans yrkesprogram ska kunna vara anställd i en ny anställningsform, gymnasial lärlingsanställning. Avvikelser från den föreslagna lagen ska få göras genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. Arbetstagare som omfattas av lagen om gymnasial lärlingsanställning föreslås undantas från tillämpningsområdet för lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Det lämnas också ett förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) som innebär att en elev inom den gymnasiala lärlingsutbildningen som utför arbete enligt ett utbildningskontrakt inte ska anses som arbetstagare, om inte arbetet omfattas av ett avtal om gymnasial lärlingsanställning.

En anställning enligt den nya lagen föreslås omfatta hela eller en del av tiden för det arbetsplatsförlagda lärandet. En sådan anställning omfattar alltså inte helger eller lov. För att eleven ska hinna fullgöra sin utbildning under terminerna lämnas ett förslag till lag om ändring i semesterlagen (1977:480) som innebär att arbetstagare i gymnasial lärlingsanställning ska ha rätt till semesterledighet enbart om detta har avtalats särskilt. En arbetstagare i sådan anställning ska under pågående anställning ha rätt till semesterersättning för den semesterlön som tjänats in men inte tagits ut.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB