Prop. 2013/14:161 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna - 201314161 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:161 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
   
 
Titel:Prop. 2013/14:161 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Utgivningsår:2014
Omfång:111 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314161
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:161
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas förslag till en ny lag om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna, vissa ändringar i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, ett antal lagar om finansiella marknader och företag samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Förslagen innebär i huvudsak följande:

De bestämmelser som reglerar skyldigheten att lämna uppgifter till Riksbanken och Finansinspektionen anpassas för att de båda myndigheterna ska kunna anlita Statistiska centralbyrån för att samla in uppgifter som behövs för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Uppgifter som behövs för Riksbankens och Finansinspektionens övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna ska få behandlas i en gemensam databas hos Statistiska centralbyrån. Riksbanken och Finansinspektionen ska ha direktåtkomst till uppgifterna i databasen. Uppgifterna i databasen ska omfattas av sekretess motsvarande den som gäller när uppgifterna förekommer i Riksbankens eller Finansinspektionens verksamhet (tillsynssekretess).

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.
 
  © 2017 Jure AB