Prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov - 201314127 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov
   
 
Titel:Prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov
Utgivningsår:2014
Omfång:152 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314127
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:127
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med ändringarna är att förenkla regelverket så att krav på bygglov inte ställs i större utsträckning än vad som är motiverat utifrån samhällets behov av att säkerställa att bebyggelsen utvecklas på ett lämpligt och hållbart sätt.

Ändringarna innebär att de åtgärder som ska kunna vidtas utan krav på bygglov utökas med ytterligare åtgärder. För det första ska större komplementbyggnader och mindre bostäder på sammanlagt 25 kvadratmeter kunna uppföras. För det andra ska en- och tvåbostadshus kunna byggas till med högst 15 kvadratmeter. På en- och tvåbostadshus ska också högst två takkupor kunna byggas. Slutligen ska enbostadshus kunna inredas med ytterligare en bostad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB