Prop. 2013/14:125 Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd - 201314125 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:125 Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd
   
 
Titel:Prop. 2013/14:125 Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd
Utgivningsår:2014
Omfång:84 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314125
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:125
Ämnesord:Fastighetsrätt , Försäkringsrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. upphävs och att lagens bestämmelser om färdigställandeskydd förs över i huvudsak oförändrade till en ny lag om färdigställandeskydd.

Förslaget innebär att kravet på en obligatorisk byggfelsförsäkring vid bostadsbyggande tas bort. Samtidigt föreslås att det görs ett förtydligande och några ändringar i sak i reglerna om färdigställandeskydd. Bestäm-melserna om färdigställandeskydd moderniseras även språkligt. Det föreslås vidare ett antal följdändringar i plan- och bygglagen (2010:900). Förslagen är ett led i regeringens arbete med att effektivisera plan- och byggprocesserna.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2014. Vid samma tidpunkt ska lagen om byggfelsförsäkring m.m. upphöra att gälla.
 
  © 2017 Jure AB