Regeringens skrivelse 2013/14:109 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av förvalsalternativet i premiepensionssystemet - 201314109 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2013/14:109 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av förvalsalternativet i premiepensionssystemet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:109 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av förvalsalternativet i premiepensionssystemet
Utgivningsår:2014
Omfång:120 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314109
Serie:Propositioner nr. 2013/14:109
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har i rapporten Sjunde AP-fonden - svarar förvaltningen av premiepensionen mot spararnas krav? (RiR 2013:14) redovisat sin granskning av förvaltningen av det statliga förvalsalternativet i premiepensionssystemet.

Riksrevisionen riktar i sin rapport kritik mot Sjunde AP fondens mål och placeringsinriktning samt dess interna styrning och kontroll. Sjunde AP-fonden rekommenderas bl.a. att komplettera målformuleringen för förvalsalternativet och säkerställa den fortsatta utvecklingen av fondens interna styrning och kontroll. Vidare kritiserar Riksrevisionen regleringen och tillsynen av Sjunde AP-fonden samt bristen på fokus på intern styrning och kontroll i regeringens årliga utvärdering av fonden.

Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att utreda och lämna förslag till reglering för intern styrning och kontroll av Sjunde APfonden samt att på ett övergripande plan uppmärksamma frågorna i sin utvärdering av fondens förvaltning.

Regeringen delar inte den allvarliga kritik som Riksrevisionen riktar mot Sjunde AP-fondens interna styrning och kontroll, eftersom fonden bör utvärderas utifrån det regelverk som gäller för fonden och inte det regelverk som gäller för privata aktörer i premiepensionssystemet. Regeringen bedömer dock att fonden tidigare haft anledning att se över sin interna styrning och kontroll.

Regeringen delar dock Riksrevisionens bedömning att det finns behov av att se över regelverket för Sjunde AP fonden, bl.a. för att i större utsträckning göra det jämförbart med regelverket för de privata aktörerna i
premiepensionssystemet. Ett sådant arbete pågår redan inom ramen för översynen av regelverket för samtliga AP-fonder.
 
  © 2017 Jure AB