SOU 2001:58 Kvicksilver i säkert förvar - 9138214857 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:58 Kvicksilver i säkert förvar
   
 
Titel:SOU 2001:58 Kvicksilver i säkert förvar
Anmärkning:Prop. 2002/03:117.
Utgivningsår:2001
Omfång:118 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214857
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om slutförvaring av kvicksilver
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:58
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 146 SEK exkl. moms

 

Utredningen om slutförvaring av kvicksilver föreslår i sitt slutbetänkande att avfall som innehåller minst en viktprocent kvicksilver ska föras till permanent förvaring djupt ner i berg inom fem år. Undantag från kravet på djupförvaring får endast medges om det är fråga om mycket små mängder avfall. En ansökan om lokalisering och byggande av ett slutförvar föregås av ett utökat samrådsförfarande enligt bestämmelserna i miljöbalken. Lärdomar från andra områden, t.ex. kärnavfallsområdet, bör tas till vara av både företag och myndigheter. Den allmänna utgångspunkten är att användningen av kvicksilver i Sverige skall upphöra senast 2010, med ett fåtal undantag där mycket begränsade mängder används på dispens i slutna kretslopp. Det avfall som då finns som följd av tidigare användning ska tas om hand och förvaras på ett säkert sätt med hänsyn till kvicksilvers skaderisker för hälsa och miljö.
 
  © 2017 Jure AB