Prop. 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare - 201314225 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare
   
 
Titel:Prop. 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare
Utgivningsår:2014
Omfång:107 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314225
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:225
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

En viktig del i det svenska välfärdssamhället är att de personer som på grund av sjukdom eller hög ålder inte klarar av att sköta sina egna angelägenheter får hjälp med detta. I sådana fall fyller gode män och förvaltare en viktig funktion som ställföreträdare för den enskilde.

Regeringen vill stärka den enskildes inflytande över vem som ska företräda honom eller henne och föreslår att den person som den enskilde önskar bli företrädd av i regel ska utses till ställföreträdare. Vidare föreslår regeringen

en skärpt kontroll av att de som föreslås som ställföreträdare är lämpliga för uppdraget, och
att överförmyndaren ska erbjuda gode män och förvaltare utbildning.
För att det ska gå att rekrytera tillräckligt många och kompetenta gode män och förvaltare behöver det vidtas åtgärder som förbättrar villkoren för dem. Därför föreslår regeringen att

gode män och förvaltare ska ges en lagreglerad rätt att kunna lämna sitt uppdrag trots att någon ersättare ännu inte har utsetts, exempelvis vid hot eller våld, och
ett dödsbo efter en god man eller förvaltare ska kunna få lättnad i sin skyldighet att redovisa den egendom som ställföreträdaren förvaltat.
Vidare föreslår regeringen bland annat


att överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ställföreträdarskapsärenden, och
att länsstyrelsen ska föra statistik om överförmyndarnas verksamhet.
Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB