SOU 2014:22 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv - 9789138240953 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:22 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv
   
 
Titel:SOU 2014:22 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv
Utgivningsår:2014
Omfång:679 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240953
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Redovisningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:22
Ämnesord:EU-rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

De svenska reglerna om företagens offentliga redovisning grundar sig till stor del på EU:s redovisningsdirektiv, i synnerhet de så kallade fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven. Dessa direktiv genomfördes i svensk rätt i samband med att Sverige blev medlem i EU.

I juni 2013 antogs ett nytt redovisningsdirektiv som ersätter de två nämnda direktiven: Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag.

Utredningen har haft regeringens uppdrag att bland annat lämna de lagförslag som krävs för att genomföra det nya direktivet i svensk rätt. I detta delbetänkande redovisas resultatet av utredningens arbete i detta avseende.

Utredningens förslag
Utredningen lämnar i huvudsak följande förslag:

Det införs fler kategorier av företag i redovisningsreglerna. Ut-över dagens "små" och "stora" företag, införs "medelstora" och "företag av allmänt intresse". Detta gör det möjligt att bättre anpassa redovisningskraven efter företagens olika storlek och betydelse.
Kraven på tilläggsupplysningar (noter) minskas, framför allt för små företag. Bland annat avskaffas kraven på att lämna upplysning om löner, sociala avgifter och pensionskostnader samt om fördelningen av de anställda på kvinnor och män och på olika länder.

Det införs en ny lag om rapportering av vissa betalningar till myndigheter. En ökad öppenhet om betalningar som vissa företag verksamma inom utvinningsindustrin och avverkning av primärskog gör ska bland annat motverka korruption. Bestämmelserna innebär att företagen årligen måste offentliggöra rapporter över betalningar som de har gjort till myndigheter i de länder där de är verksamma.

Utredningen lämnar även förslag på en större mängd övriga justeringar av den svenska redovisningslagstiftningen som krävs för att genomföra EU:s nya redovisningsdirektiv.

Utredningen gör bedömningen att förslagen kommer att leda till avsevärt minskade administrativa kostnader för de små företagen och i viss mån även för de medelstora. Däremot leder de till något ökade kost¬nader för stora företag och företag av allmänt intresse.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2015 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.
 
  © 2017 Jure AB