Prop. 2013/14:237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott - 201314237 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
   
 
Titel:Prop. 2013/14:237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
Utgivningsår:2014
Omfång:320 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314237
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:237
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnar regeringen förslag till en tydlig och väl avvägd reglering för användandet av hemliga tvångsmedel mot allvarlig eller samhällsfarlig brottslighet, bl.a. hemlig rumsavlyssning och hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.

Regeringen föreslår att bestämmelserna i de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel görs permanenta med bl.a. följande justeringar.

-Tillstånd till hemlig rumsavlyssning ska kunna meddelas även vid utredning av spioneri och s.k. statsstyrt företagsspioneri.
-Förutsättningarna för att använda hemliga tvångsmedel i syfte att förhindra brott ändras. Om en påtaglig risk för brottslig verksamhet av vissa slag kan knytas till en organisation eller grupp ska tvångsmedel kunna användas mot någon som tillhör eller verkar för organisationen eller gruppen, om han eller hon kan befaras medvetet främja den brottsliga verksamheten.
-Åklagaren ska i undantagsfall kunna meddela tillfälliga beslut om andra hemliga tvångsmedel än hemlig rumsavlyssning.

Regeringen lämnar också vissa förslag som syftar till att stärka rättssäkerheten och integritetsskyddet. Bland annat föreslås att

-förbudet mot att avlyssna vissa samtal utvidgas,
-de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel som huvudregel ska omfattas av regeringens årliga redovisning till riksdagen om användningen av hemliga tvångsmedel, och
-möjligheten för domstolen att fatta beslut om hemliga tvångsmedel utan att ett offentligt ombud har medverkat tas bort.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Socialdemokraterna. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB