SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus - 9789138241417 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus
– hållbar användning av mark och vatten
   
 
Titel:SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten
Utgivningsår:2014
Omfång:408 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241417
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljömålsberedningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:50
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Miljömålsberedningen har fått i uppdrag att ta fram en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning (dir. 2011:91) och en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik (dir. 2012:95).

Eftersom mark och vatten hänger nära samman, kan och bör inte några knivskarpa gränser mellan strategierna dras. Strategierna ses som integrerade delar i arbetet för att nå miljökvalitetsmålen, och redovisas därför samlat i detta betänkande.

Strategin för långsiktigt hållbar markanvändning omfattar totalt tre betänkanden där detta betänkande utgör slutbetänkande. I Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning (SOU 2012:15) gjordes en övergripande problemanalys och ett antal svåra frågor som kräver långsiktiga politiska avvägningar identifierades. Dessa frågor behandlas dels i delbetänkandet Långsiktigt hållbar markanvändning - del 1 (SOU 2013:43), dels i detta betänkande.

I detta betänkande fokuseras på hur styrningen av markanvändningen kan utvecklas för ett ökat helhetsperspektiv, med särskild inriktning på samhällets behov av anpassning till ett förändrat klimat och främjande av grön infrastruktur. Det tar även upp hur en hållbar användning av jordbruksmark ska nås.

Strategin för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik fokuserar på hur vattenresurserna kan förvaltas för framtiden, med särskild inriktning på farliga ämnen, skydd och restaurering av vattenområden, hållbar näringsbelastning och hållbar fiskförvaltning.
 
  © 2017 Jure AB