SOU 2014:63 Organiserad brottslighet - 9789138241622 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:63 Organiserad brottslighet
– förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m.
   
 
Titel:SOU 2014:63 Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m.
Utgivningsår:2014
Omfång:331 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241622
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:63
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningens övergripande uppgift har varit att analysera om det straffrättsliga regelverket på vissa områden kan skärpas för att på ett mer effektivt sätt motverka organiserad brottslighet. Uppdraget framgår av direktiv som beslutades den 21 februari 2013 (dir. 2013:19) samt av tilläggsdirektiv som beslutades den 5 december 2013 (dir. 2013:112).

I uppdraget har ingått att överväga om kriminaliseringen av brott på försöks-, förberedelse- och stämplingsstadiet bör utvidgas, om straffskalan för förberedelse och stämpling bör förändras, om straffansvaret för underlåtenhet att avslöja respektive hindra brott bör skärpas för personer som har anknytning till den brottsliga verksamhet där brottet har begåtts och om det, för några brott som är vanligt förekommande inom organiserad brottslighet, finns skäl att införa omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om brottet är grovt eller om befintliga omständigheter behöver ses över eller kompletteras.
 
  © 2017 Jure AB