Prop. 2013/14:248 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet - 201314248 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:248 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet
   
 
Titel:Prop. 2013/14:248 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet
Utgivningsår:2014
Omfång:93 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314248
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:248
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I denna proposition behandlas genomförandet i svensk rätt av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet.

I propositionen föreslås att det ska anges i lag vilka aktörer som kan erbjuda skydd mot förföljelse och annan behandling som utgör grund för skyddsbehov, samt att sådant skydd måste vara effektivt och inte av tillfällig natur. Det föreslås också att det ska anges i lag att skyddsbehövande i vissa fall inte ska upphöra att vara skyddsbehövande, trots att förutsättningarna för ett upphörande är uppfyllda.

Vidare föreslås att en förälder till ett ogift barn som är skyddsbehövande eller en annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe ska ha rätt till uppehållstillstånd om han eller hon befinner sig i Sverige och beslutet om hans eller hennes asylansökan fattas i samband med beslutet om barnets asylansökan.

Dessutom föreslås att när tidsbegränsade uppehållstillstånd förnyas för skyddsbehövande eller deras familjemedlemmar ska giltighetstiden som huvudregel vara minst två år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna.
 
  © 2017 Jure AB