Ds 2014:35 EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder - 9789138241790 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2014:35 EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder
   
 
Titel:Ds 2014:35 EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder
Utgivningsår:2014
Omfång:88 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241790
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:35
Ämnesord:EU-rätt , Straffrätt , Processrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor. Förordningen är direkt tillämplig i alla EU:s medlemsstater från den 11 januari 2015. För sin tillämpning i Sverige krävs vissa kompletterande bestämmelser.

Genom förordningen införs regler för att en kontaktförbudsliknande skyddsåtgärd som har meddelats i en medlemsstat ska erkännas och få effekt i en annan medlemsstat om den skyddsbehövande beger sig till den staten. Erkännandet ska inte kräva något särskilt förfarande i den anmodade staten.

I promemorian lämnas förslag till bestämmelser om behörig myndighet och behörig domstol. Inga svenska skyddsåtgärder bedöms falla inom förordningens tillämpningsområde. Förslag till det närmare förfarandet lämnas därför endast för åberopande av utländska skyddsåtgärder i Sverige. Det föreslås att det införs en särskild lag med kompletterande bestämmelser till förordningen.

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2015.
 
  © 2017 Jure AB