Prop. 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA - 201415041 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA
   
 
Titel:Prop. 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA
Utgivningsår:2014
Omfång:435 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415041
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:41
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 321 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Ändringar föreslås även i skatteförfarandelagen för att genomföra de finansiella institutens skyldigheter att lämna uppgifter om identifierade konton till Skatteverket. Vidare föreslås en ny lag om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet. Slutligen föreslås vissa följdändringar i inkomstskattelagen, offentlighets- och sekretesslagen och försäkringsrörelselagen.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.
 
  © 2017 Jure AB