Regeringens skrivelse 2014/15:23 Riksrevisionens rapport om etableringslotsar - 201415023 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2014/15:23 Riksrevisionens rapport om etableringslotsar
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2014/15:23 Riksrevisionens rapport om etableringslotsar
Utgivningsår:2014
Omfång:130 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415023
Serie:Propositioner nr. 2014/15:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har undersökt om den arbetsförberedande insatsen etableringslots är utformad och genomförs på ett effektivt sätt, så att den kan bidra till att påskynda individens etablering i arbetslivet.

Riksrevisionens övergripande bedömning är att lotstjänsten sannolikt inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att effektivt etablera nyanlända på arbetsmarknaden. Detta mot bakgrund av att det föreligger brister såväl i förutsättningar för att tjänsten ska vara effektiv som i dess genomförande.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens övergripande bedömning att lotstjänsten sannolikt inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att effektivt etablera nyanlända på arbetsmarknaden. Regeringen instämmer även i flera av de förklaringar som Riksrevisionen framför till varför det finns brister.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2015 aviserat att regeringen vill avskaffa systemet med etableringslotsar och avser att göra en översyn av rätten till etableringslots med syfte att tjänsten fr.o.m. den 1 januari 2016 ska göras om till en behovsprövad insats.

Därutöver ska översynen resultera i förslag för att avskaffa etableringslotsarna.
 
  © 2017 Jure AB