Regeringens skrivelse 2014/15:8 Kontroll av postförsändelser - 201415008 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2014/15:8 Kontroll av postförsändelser
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2014/15:8 Kontroll av postförsändelser
Utgivningsår:2014
Omfång:8 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415008
Serie:Propositioner nr. 2014/15:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogörs för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser i lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter (LPK) har tillämpats under 2013. Regeringen har sedan 1998 årligen redovisat hur reglerna i LPK har tillämpats. Redovisningarna visar att reglerna följs och att postförsändelser inte öppnas i onödan. Därmed anser regeringen att det är säkerställt att de enskildas integritet inte kränks i onödan. Mot denna bakgrund gör regeringen bedömningen att den årliga redovisningen till riksdagen i en särskild skrivelse kan upphöra.
 
  © 2017 Jure AB