Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål - 9789138242384 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål
   
 
Titel:Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål
Utgivningsår:2015
Omfång:189 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242384
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:10
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria behandlas huvudsakligen genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium. Syftet med omarbetningen av direktivet är att ge medlemsstaterna möjlighet att få tillbaka alla kulturföremål som klassas som nationella skatter. Omarbetningen är också ett led i förenklingen av unionens lagstiftning på området.

Tidsfristen för de behöriga myndigheterna i den återkrävande medlemsstaten att kontrollera om ett föremål som påträffats i en annan medlemsstat utgör ett kulturföremål föreslås bli förlängd liksom tidsfristen för
när en talan om återlämnande senast ska väckas. Det föreslås också att de myndigheter som hanterar utförseltillstånd, d.v.s. Riksantikvarieämbetet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet och Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde samt Stiftelsen Nordiska museet, ska ges behörighet att använda informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

Författningsändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB