Prop. 2014/15:54 Informationsutbytesavtal med Costa Rica - 201415054 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:54 Informationsutbytesavtal med Costa Rica
   
 
Titel:Prop. 2014/15:54 Informationsutbytesavtal med Costa Rica
Utgivningsår:2015
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415054
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:54
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden och att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Dessutom föreslås rättelser i mervärdesskattelagen (1994:200) och i övergångsbestämmelserna till lagen (2014:1493) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juni 2015.
 
  © 2017 Jure AB