Prop. 2014/15:85 Ökad individanpassning - 201415085 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:85 Ökad individanpassning
– en effektivare sfi och vuxenutbildning
   
 
Titel:Prop. 2014/15:85 Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning
Utgivningsår:2015
Omfång:163 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415085
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:85
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnas förslag till ändringar i bland annat skollagen (2010:800) som syftar till en effektivare och mer individanpassad vuxenutbildning, framför allt när det gäller utbildning i svenska för invandrare och kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Utbildning i svenska för invandrare ska inte längre vara en egen skolform inom skolväsendet utan ska i stället ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning. Den kommunala vuxenutbildningen ska tillhandahållas på grundläggande nivå, på gymnasial nivå och i form av svenska för invandrare. Huvudmannen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som är anpassade efter elevens behov.

Elevens hemkommun ska vara skyldig att se till att den som avser att påbörja utbildning inom kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå erbjuds studie- och yrkesvägledning. Hemkommunen ska också ansvara för att en individuell studieplan upprättas för varje elev inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 men tillämpas från och med den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB