Prop. 2014/15:94 Den nya polisorganisationen - 201415094 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:94 Den nya polisorganisationen
– några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.
   
 
Titel:Prop. 2014/15:94 Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.
Utgivningsår:2015
Omfång:199 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415094
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:94
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Den 1 januari 2015 omorganiserades den svenska polisen. Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium slogs samman till en myndighet, Polismyndigheten, och Säkerhetspolisen blev en fristående myndighet. De lagändringar som krävdes för att genomföra omorganisationen har redan trätt i kraft. Här föreslås vissa kompletterande ändringar med anledning av omorganisationen.

Ändringarna rör framför allt Polismyndighetens behandling av personuppgifter för forensiska ändamål. I polisdatalagen införs bland annat bestämmelser om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas i den forensiska verksamheten, sökbegränsningar för känsliga uppgifter och längsta tid för bevarande av uppgifter.

Regeringen föreslår även att regleringen av jäv för polisanställda och för anställda som utför brottsbekämpande uppgifter hos andra myndigheter görs mer heltäckande. Vidare föreslås att Polismyndigheten ges möjlighet att medge Tullverket och Kustbevakningen direktåtkomst till uppgifter i vapenregister. Ytterligare några konsekvensändringar föreslås som rör framför allt Säkerhetspolisen.

Ändringar görs också i lagen om unga lagöverträdare och lagen om visst stöldgods m.m. Ändringarna hör samman med nyligen beslutade ändringar i andra propositioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015.
 
  © 2017 Jure AB