Prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen - 201415088 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen
   
 
Titel:Prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen
Utgivningsår:2015
Omfång:49 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415088
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:88
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen ges förslag till justeringar av driftsstödet så att regelverket anpassas till de nya förutsättningarna som dagspressen står inför.

Propositionen innehåller förslag som bland annat syftar till att skapa större incitament för dagstidningar med driftsstöd att öka sina läsarintäkter samt främja teknisk utveckling och utveckling av affärsmodeller.

Förändringarna beräknas också leda till att dämpa konsekvenserna av upplagefallet vid beräkning av driftsstödet. Förändringarna bidrar till att presstödssystemet blir mer effektivt, proportionerligt och rättvist.

I propositionen föreslås även att Presstödsnämnden ska avvecklas och dess uppgifter inordnas inom Myndigheten för radio och tv. En nämnd för presstöd bör inrättas som ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv. Organisationsförändringen bör vara genomförd den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB