Regeringens skrivelse 2014/15:84 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen - 201415084 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2014/15:84 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2014/15:84 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen
Utgivningsår:2015
Omfång:119 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415084
Serie:Propositioner nr. 2014/15:84
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har, under perioden maj till november 2014, granskat arbetet med informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen. Riksrevisionens slutsatser är att arbetet inte är ändamålsenligt.

Regeringen instämmer i huvudsak i Riksrevisionens slutsatser. Sedan Riksrevisionens granskning har dock förändringar genomförts. Frågor om allmän ordning, säkerhet och krisberedskap, inklusive ansvaret för Regeringskansliets egen krisberedskap har samlats under inrikesministern i Justitiedepartementet. Regeringen har genom förändringarna skapat förutsättningar för en mer sammanhållen styrning av informationssäkerhetfrågorna.

Regeringen har tagit emot ett betänkande från utredningen om strategi och mål för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system (dir. 2013:110) och kommer inom kort att ta emot Utredningen om Säkerhetsskyddslagens förslag om hur säkerhetsskyddslagsregleringen bör reformeras.

Regeringen har beslutat att myndigheter som har särskilt ansvar för krisberedskap och höjd beredskap ska redovisa sitt arbete med informationssäkerhet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska genomföra en undersökning av hur kommunerna arbetar med informationssäkerhet. Regeringen avser också att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda hur EU-direktivet om en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen kan genomföras i svensk rätt.

Regeringen anser att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad i och med skrivelsen.
 
  © 2017 Jure AB