Prop. 2014/15:51 EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder - 201415051 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2014/15:51 EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder
   
 
Titel:Prop. 2014/15:51 EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder
Utgivningsår:2015
Omfång:60 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415051
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:51
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor blev direkt tillämplig i EU:s medlemsstater den 11 januari 2015. Genom EU-förordningen införs regler om att kontaktförbudsliknande skyddsåtgärder som har meddelats i en medlemsstat ska erkännas och få effekt även i en annan medlemsstat, om den skyddsbehövande beger sig till den staten. Erkännandet ska inte kräva något särskilt förfarande.

Regeringen föreslår i propositionen de kompletterande bestämmelser som behövs för att EU-förordningen ska kunna tillämpas i Sverige. Bestämmelser om behörig myndighet och behörig domstol föreslås. Inga svenska skyddsåtgärder bedöms falla inom EU-förordningens tillämpningsområde. Regeringen lämnar därför förslag till förfarande endast för åberopande av utländska skyddsåtgärder i Sverige. Bestämmelserna införs i en särskild lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen.

Den nya lagen och en följdändring i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2015.
 
  © 2017 Jure AB